Kompass: noorte inimõigushariduse käsiraamat.2012. a. täielikult läbi vaadatud ja muudetud redaktsioon

Patricia Brander Laure de Witte Nazila Ghanea Rui Gomes Ellie Keen Anasta Patricia Brander Ellie Keen Vera Juhász Annette Schneider

Kirjeldus

Üks 21. sajandi tähtsamaid väljakutseid on tagada inimõigused kõigile.
Euroopa Nõukogu tegeleb pidevalt inimõiguste valdkonnas esile kerkivate uute
küsimustega. Inimõigusi ei saa siiski teostada üksnes juriidiliste menetluste abil.
Inimõiguste austamine ja kaitse on kõige paremini tagatud juhul, kui iga inimene
mõistab neid, seisab nende eest ja lähtub nendest oma tegudes.
Seetõttu on inimõigustealane haridus äärmiselt vajalik, et hoida ära inimõiguste
rikkumisi ning kinnistada demokraatlikke käitumismalle. See on eriti oluline laste
ja noorte puhul. Inimõigustealane haridus on ka ise õigus, mis on sätestatud
inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 26. Ministrite Komitee poolt 2010. aastal
vastu võetud Euroopa Nõukogu kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse hartas
kutsutakse liikmesriike üles võimaldama igale nende territooriumil asuvale
inimesele kodanikuharidust ja inimõigustealast haridust kõigis õppevormides, kaasa
arvatud mitteformaalses hariduses. Samuti tunnistatakse hartas vabaühenduste ja
noorteorganisatsioonide asendamatut rolli kõnealuses protsessis.
Käsiraamat Kompass ilmus esmakordselt 2002. aastal, et toetada noorte
inimõigustealase hariduse korraldajate tööd. Enam kui 30 keelde tõlgitud Kompass
on viinud inimõigustealase hariduse Euroopas ja mujal maailmas lugematu hulga
noorteni. Raamatu lastele mõeldud versioon Compasito on olnud sama edukas.
Tänases Euroopas üles kasvamine võib olla keeruline ja vaevarikas. Liiga paljud
noored tunnevad tulevikku vaadates hirmu, mitte enesekindlust. Euroopa Nõukogu
inimõiguste raamistik loob noortepoliitikale ja noorsootööle eetilise ja normatiivse
aluse, millest lähtudes tuleks käsitleda noorte õigusi ja kohustusi. Tänu Kompassile
kasutusele võetud noorte inimõigustealase hariduse meetodid on heaks näiteks
noorte inimeste võimestamisest vastutustundlike kodanike, kasvatajate ja
inimõiguste kaitsjatena.

Veel
Kirjastaja MTÜ INIMÕIGUSTE INSTITUUT
Ilmumisaasta 2015
Keel Eesti
Kategooria Sotsiaalteadused